26.04.2018 r

 

WĘGLOKOKS S.A.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł

ogłasza o przeznaczeniu do najmu nieruchomości „Zespół Garażowo-Warsztatowy” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3a

 

WIĘCEJ

 

20.03.2018 r.

Węglokoks S.A., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 00000 95342,  ogłasza przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy.

WIĘCEJ

 

13.03.2018 r.

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko:

prezesa zarządu spółki "Biuro Centrum" Sp. z o.o. WIĘCEJ

oraz wiceprezesa zarządu spółki "Biuro Centrum" Sp. z o.o. WIĘCEJ


06.02.2018 r.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetrag na sprzedaż Żurawia budowlanego ŻB 75/100. 

Więcej

 

08.09.2017 r. 

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł, zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek nr 1952/55, 3487/55, 3460/55, 3461/55 o łącznej powierzchni 49 380,00 m2,  zabudowanych budynkami stanowiącymi oddzielną od gruntu własność w postaci budynków Centrum Konferencyjno – Administracyjno – Hotelowego o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,42 m2, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00058749/5. 

Więcej

 

21.08.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Więcej

 

31.07.2017 r.

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH znajduje się poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

 

28.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020)  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

Więcej

 

07.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020)  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Więcej

 

06.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członka organu zarządzającego WEGLOKOKS Scandinavia A/S

 

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w WEGLOKOKS Scandinavia A/S z siedzibą w Hellerup (Dania) realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba WEGLOKOKS Scandinavia A/S znajduje się za granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

 

04.01.2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Więcej

27.10.2016
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu „BIURO CENTRUM” Sp. z o.o.
w Katowicach. Pobierz

21.07.2016
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

26.06.2013
Zmiany w Zarządzie Spółki

22.03.2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26.03.2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

06.09.2010
Zmiana statutu Spółki.

07.07.2010
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

10.08.2009
Zmiany w składzie Radzy Nadzorczej i Zarządu Spółki

03.02.2009
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

02.09.2008
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

03.04.2008
Zmiany nazw stanowisk

10.09.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

11.06.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

18.05.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

13.03.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

03.08.2006
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

24.05.2006
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

15.05.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.02.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

01.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

23.03.2005
Modyfikacja Statutu firmy.

04.02.2005
Modyfikacja Statusu Prawnego firmy.

01.14.2004
Zamieszczenie serwisu BIP WĘGLOKOKS S.A. w Internecie

media